Home Page - forpc.app

Celebrity Star Hair Beauty Spa

Celebrity Star Hair Beauty Spa for PC and MAC

Is a Simulation game developed by Make-up Inc located at 150 W 500th Street, Salt Lake City, UT 84101. The game is suitable for Everyone and required Android version is 4.2 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Simulation game on your PC or MAC.
User Reviews
["In-app purchases","Supports in-app purchases",[null,2,null,[null,null,"https://lh3.googleusercontent.com/OHPOv1_KARAq6le0gvoUqeZ7Nr5SLmY5Jgbzutmg5LRcj3q_1lV_cgfPeuAB2mRFYDTC"] ] ]
ŤĤĨŚ ĨŚ ŤĤĔ ßĔŚŤ ĞÁMĔ Ĩ ĔVĔŔ PĹÁŶĔĎ ĨŚ Śo ŃĨČĔ ßĔÁÚŤĨŦÚĹ ČĹoŤĤĔŚ Ú ČÁŃ ČoÚĹoŔ ŤĤĔ ĤÁĨŔ ĨŤ ŴÁŚ ŃĨČĔ ßĔŚŤ ĞÁMĔ Ĩ ĔVĔŔ PĹÁŶĔĎ ßÚŤ Ú MÚŚŤ MÁĶĔ ŤĤĔ MÁĶĔÚP ŚŤÚŦŦ MoŔĔ ŤĤÁŃ ŴĤÁŤ ĨŤ ĨŚ ĨŤ Śo ĹĨŤŤĹĔ ßÚŤ ĨM ŚÁŶĨŃĞ ŤĤÁŃĶ Ú ŦŔ ČŔĔÁŤĨŃĞ ŤĤĔ ÁŤĹĔÁŚŤ ŤĤĔ ĞÁMĔ ĎoŃŤ ŦŔĔĔŹ oŔ ĞĹĨŤČĤ ŤĤĔŔĔ ĨŚ Ńo ßĹÁČĶoÚŤŚ ĹĨĶĔ oŤĤĔŔ ĞÁMĔŚ
It is so fun I like it so much you guys should play it just download it now press install thank you for your support.
It needs to find a way to complete the dying hair color at the ends or tip of hair and the right side. Plz fix.