Home Page - forpc.app

Be Hoc Chu Cai, Van Tieng Viet

Be Hoc Chu Cai, Van Tieng Viet for PC and MAC

Is a Educational game developed by Vina Kids. The game is suitable for USK: All ages and required Android version is 4.1 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Educational game on your PC or MAC.
User Reviews
Nên dùng cô giáo phát âm chuẩn. Sử dụng giọng trẻ con, phát âm sai tùm lum, ảnh hưởng các cháu
hình thức đa dạng, lôi cuốn trẻ em song phần đọc bị sai. ví dụ xúc xích pm đọc thành xúc xít